Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega bolesnika u kući spada u obveznu zdravstvenu zaštitu i na nju imaju pravo svi osiguranici Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, s kojim Ustanova ima potpisan ugovor.  Ono se može ostvariti uz odobrenje izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite. Zdravstvena njega se obavlja prema strogo definiranim uputama i pod stručnim nadzorom izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite, ali i u suradnji s medicinskom i patronažnom sestrom.

Zdravstvena ustanova Zorica ima ugovor s HZZO-om za pružanje zdravstvene zaštite za grad Zagreb te je svaka medicinska sestra pojedinačno ugovorena. Medicinska sestra mora imati srednju ili visoku stručnu spremu s licencijom te ugovor na neodređeno radno vrijeme. Sve sestre u ZU Zorica imaju dugogodišnje stručno iskustvo u obavljanju zdravstvene njege u kući te su stekle povjerenje suradnika primarne zdravstvene zaštite, pacijenata i članova njihovih obitelji, što dokazuju brojne zahvale i pohvale.

Osim što pružaju određene zdravstvene njege, medicinske sestre daju psihičku potporu pacijentima i njihovim obiteljima te ih educiraju o osnovnoj bolesti i terapeutskim postupcima. Zdravstvena njega u Ustanovi provodi se prema kategorijama i dodatnim terapeutskim postupcima, ovisno o stanju i potrebama korisnika prema pravilniku HZZO-a.

Zdravstvena njega 1 pruža se kod polupokretnih pacijenata, koji se djelomično mogu brinuti sami o sebi, ali im se moraju omogućiti sljedeći postupci: uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, kateterizacija mokraćn116-117 (Custom)oga mjehura kod žena, primjena parenteralne terapije, zdravstvena njega stome (ileostoma, kolostoma, urostoma, traheostoma, gastrostoma).

Zdravstvena njega 2 označava pojačanu zdravstvenu njegu bolesnika s povećanim potrebama, što podrazumijeva cjelokupnu zdravstvenu njegu teško pokretnoga bolesnika (sa ili bez inkontinencije) i uključuje sve postupke iz Zdravstvene njege 1 te previjanje rana prvoga stupnja, hranjenje putem nazogastrične sonde i tome slično.

Zdravstvena njega 3 jest opsežna zdravstvena njega nepokretnoga bolesnika, koji je potpuno ovisan a o stručnoj pomoći, sa svim navedenim postupcima (DTP zdravstvene njege 1 i 2), za previjanje rane drugog i trećega stupnja, ali i primjenu oksigenoterapije.

Zdravstvena njega 4 obavlja se kod izrazito teškoga bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti (palijativna skrb), a ona uključuje sve navedene postupke (DTP zdravstvene njege 1, 2 i 3) te previjanje rane četvrtoga stupnja, kao i sve ostalo potrebno holističkim pristupom bolesniku.

Medicinske sestre obavljaju i zdravstvenu njegu dodatnim terapeutskim postupcima, kao što su:

Zdravstvena njega 5 – primjena klizme

Zdravstvena njega 6 – toaleta i previjanje rane prvog i drugoga stupnja

Zdravstvena njega 7 – toaleta i previjanje rane trećeg i četvrtoga stupnja

Zdravstvena njega 8 – postavljanje i promjena nazogastrične sonde.

Zdravstvena njega u kući dobrim dijelom obuhvaća i palijativnu skrb, kojoj je osnovni cilj umanjivanje patnje umirućega bolesnika, zadovoljavanje njegove želje te umirivanje članova obitelji. Takav tip zdravstvene njege u kući karakteriziraju brojne prednosti, jer ona ne prekida proces skrbi, ali se zdravstvena njega odvija u bolesnikovu poznatom okruženju, što mu omogućava šansu za bolji i brži oporavak. Nadalje, u takvoj zdravstvenoj njezi sudjeluju i članovi obitelji, a pristup je holistički i individualan.

Zdravstvena njega u kući ima nezamjenjivu ulogu u sustavu zdravstvene skrbi, jer ovakav sustav zdravstvene njege smanjuje cjelokupne troškove koji bi mogli nastati ako bi izostala kontinuirana i integrirana skrb. Naposljetku, cilj zdravstvene njege u kući je osposobiti pacijenta da brine sam o sebi, postane neovisan, ali i da mu se olakša njegova svakodnevica.

 

KORISNICI USLUGE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI, KAO I USLUGE FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI IMAJU PRAVO  BIRATI USTANOVU ZA PRUŽANJE TIH USLUGA (kao što biraju izabranoga liječnika) TE IZABRANOME LIJEČNIKU IZRAZITI SVOJE ŽELJE, ODNOSNO OPREDJELJENJE KOJU USTANOVU ŽELE.